ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
130 | 0ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
2ความต้องการฝึกอาชีพ
10ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
5รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
5ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566