ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
173 | 609ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
5ความต้องการฝึกอาชีพ
100ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
173รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
173ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566