ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
80 | 412ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
10ความต้องการฝึกอาชีพ
20ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
80รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566