ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
169 | 790ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
19ความต้องการฝึกอาชีพ
158ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
143รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566