ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
235 | 1,112ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
54ความต้องการฝึกอาชีพ
157ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
221รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
67ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564