ข้อมูลสารสนเทศ รวม 11 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,032 | 4,084ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
51ความต้องการฝึกอาชีพ
699ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
442รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
273ข้อมูลแหล่งน้ำ
24


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564