ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
140 | 675ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
23ความต้องการฝึกอาชีพ
234ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
118รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
50ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564