ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
149 | 765ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
19ความต้องการฝึกอาชีพ
140ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
93รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
54ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564