ข้อมูลสารสนเทศ รวม 15 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,994 | 11,179ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
134ความต้องการฝึกอาชีพ
1,127ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,591รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
610ข้อมูลแหล่งน้ำ
38


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564