ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
144 | 772ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
8ความต้องการฝึกอาชีพ
78ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
113รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
63ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564