ข้อมูลสารสนเทศ รวม 14 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
1,410 | 6,373ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
144ความต้องการฝึกอาชีพ
772ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
962รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
388ข้อมูลแหล่งน้ำ
31


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564