ข้อมูลสารสนเทศ รวม 2 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
394 | 1,839ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
15ความต้องการฝึกอาชีพ
64ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
341รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
101ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กันยายน 2564