ข้อมูลสารสนเทศ รวม 3 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
340 | 1,202ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
9ความต้องการฝึกอาชีพ
91ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
184รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
58ข้อมูลแหล่งน้ำ
7


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566