ข้อมูลสารสนเทศ รวม 14 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
2,556 | 11,646ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
99ความต้องการฝึกอาชีพ
255ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,328รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
570ข้อมูลแหล่งน้ำ
48


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566