ข้อมูลสารสนเทศ รวม 18 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
2,926 | 11,252ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
108ความต้องการฝึกอาชีพ
784ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
1,903รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
606ข้อมูลแหล่งน้ำ
91


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566