ข้อมูลสารสนเทศ รวม 17 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
2,881 | 8,897ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
78ความต้องการฝึกอาชีพ
494ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
2,515รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
454ข้อมูลแหล่งน้ำ
35


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566