ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
126 | 569ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
2ความต้องการฝึกอาชีพ
2ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
116รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
112ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566