ข้อมูลสารสนเทศ รวม 85 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
9,326 | 42,767ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
682ความต้องการฝึกอาชีพ
5,411ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
6,350รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
2,647ข้อมูลแหล่งน้ำ
226


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566