ข้อมูลสารสนเทศ รวม 175 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
23,969 | 93,152ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
1,202ความต้องการฝึกอาชีพ
6,353ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
15,883รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
4,557ข้อมูลแหล่งน้ำ
642


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566