ข้อมูลสารสนเทศ รวม 94 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
15,456 | 55,597ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
848ความต้องการฝึกอาชีพ
3,677ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
6,629รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
1,668ข้อมูลแหล่งน้ำ
287


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566