โปรแกรมบ้านๆ เพื่องานชุมชน

โปรแกรมและเครื่องมือเพื่องานพัฒนาชุมชน
พัฒนาจากประสบการณ์ทำงานจิตอาสาในชุมชนมากกว่า 20 ปี



Village Fund 1.05
โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 พิมพ์สมุดเงินฝาก สมุดกู้ยืม ด้วย เครื่องพิมพ์ Passbook ได้ เพิ่มบัญชีได้หลายบัญชี มีระบบพักชำระหนี้ได้

Saving Fund 2.04
โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พิมพ์สมุดเงินฝาก สมุดกู้ยืม ด้วย เครื่องพิมพ์ Passbook ได้