สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 12 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 จรัส 0 0 0
ม.2 ตระเวง 0 0 0
ม.3 โอทะลัน 0 0 0
ม.4 นาสนวน 0 0 0
ม.5 โชค 0 0 0
ม.6 สะพาน 0 0 0
ม.7 ตระเปียงคล็อง 0 0 0
ม.8 จรัสพัฒนา 0 0 0
ม.9 นาสนวนพัฒนา 0 0 0
ม.10 โอทะลันพัฒนา 0 0 0
ม.11 โคกทม 0 0 0
ม.12 ใหม่สระประมง 0 0 0
รวม 0 0 0