สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 9 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 กระออม 0 0 0
ม.2 โนนจารย์ 0 0 0
ม.3 หนองเหล็ก 0 0 0
ม.4 ผือ 0 0 0
ม.5 หนองหมี 0 0 0
ม.6 นาทุ่ง 0 0 0
ม.7 หนองอีเลิง 0 0 0
ม.8 บก 0 0 0
ม.9 จงเจริญ 0 0 0
รวม 0 0 0