ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์

ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนโปรแกรมบ้านๆ เพื่องานพัฒนาชุมชน
แบ่งปันโปรแกรมสำเร็จรูป องค์ความรู้ ประสบการณ์ และระบบสารสนเทศ สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในงานพัฒนาชุมชน จากประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี


โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

BanBan isolate
ระบบเฝ้าระวังผู้กักตัว Covid-19
ระบบดูแลผู้กักตัวในชุมชน ตามมาตรการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำหรับ อสม. ** เฉพาะพื้นที่ จ.สุรินทร์ **
โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ปี 2562
เอกสารประกอบการจัดเวทีทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาอำเภอ ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย 34 ตำบล

โครงการตำบลต้นแบบจัดการตนเอง ปี 2561
เอกสารประกอบการจัดเวที โครงการตำบลต้นแบบจัดการตนเอง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2561

ระบบสารสนเทศหมู่บ้าน ปี 2559
ระบบสารสนเทศหมู่บ้าน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2559