รายการ ขายพืชฤดูฝน ต้นทุนพืชฤดูฝน กำไรพืชฤดูฝน
* รวมหมู่บ้าน/ปี 36,548,529.41 4,768,047.79 31,780,481.62
เฉลี่ย/คร./ปี 252,058.82 32,883.09 219,175.74
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.79 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (145 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

ชนิดพืช (ราย) พันธุ์พืช (ราย) แหล่งน้ำที่ใช้ (ราย) ปัญหา (ราย) แหล่งจำหน่าย (ราย)
ข้าว (137)
ข้าาว (1)
หอมมะลิ (136)
ไรซ์เบอร์รี่ (1)
น้ำฝน (133)
แหล่งน้ำไม่เพียงพอ (1)
แหล่งน้ำ้ (1)
โรงสี (136)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 8 ธันวาคม 2565