รายการ พืชฤดูฝน 76 ครัวเรือน (61.8%) พืชฤดูแล้ง 3 ครัวเรือน (2.4%) ปศุสัตว์/ของป่า 15 ครัวเรือน (12.2%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 5,471,188.00 71,989.32 95,000.00 31,666.67 529,700.00 35,313.33
ต้นทุน 2,061,356.00 27,123.11 21,380.00 7,126.67 27,200.00 1,813.33
กำไรสุทธิ 3,409,832.00 44,866.21 73,620.00 24,540.00 502,500.00 33,500.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.48 ของครัวเรือนทั้งหมด (133 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 0 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 16 พฤษภาคม 2564