รายการ พืชฤดูฝน 78 ครัวเรือน (89.7%) พืชฤดูแล้ง 46 ครัวเรือน (52.9%) ปศุสัตว์/ของป่า 6 ครัวเรือน (6.9%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 3,812,632.00 48,879.90 905,958.00 19,694.74 290,500.00 48,416.67
ต้นทุน 2,198,976.00 28,192.00 723,968.00 15,738.43 30,850.00 5,141.67
กำไรสุทธิ 1,613,656.00 20,687.90 181,990.00 3,956.30 259,650.00 43,275.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (87 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 1 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 6 กรกฎาคม 2563