รายการ พืชฤดูฝน 76 ครัวเรือน (56.7%) พืชฤดูแล้ง 94 ครัวเรือน (70.1%) ปศุสัตว์/ของป่า 87 ครัวเรือน (64.9%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 6,461,800.00 85,023.68 614,410.00 6,536.28 2,227,685.00 25,605.57
ต้นทุน 2,940,410.00 38,689.61 138,790.00 1,476.49 406,909.00 4,677.11
กำไรสุทธิ 3,521,390.00 46,334.08 475,620.00 5,059.79 1,820,776.00 20,928.46
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (134 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 15 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 65 ไร่
บ่อน้ำ 18 บ่อ รวมพื้นที่ 21 ไร่
ที่นา 2 บ่อ รวมพื้นที่ 8 ไร่
ที่ไร่ 3 บ่อ รวมพื้นที่ 36 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 6 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 ตุลาคม 2563