รายการ พืชฤดูฝน 28 ครัวเรือน (93.3%) พืชฤดูแล้ง 10 ครัวเรือน (33.3%) ปศุสัตว์/ของป่า 12 ครัวเรือน (40.0%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 2,357,508.00 84,196.71 95,330.00 9,533.00 281,000.00 23,416.67
ต้นทุน 1,204,367.00 43,013.11 37,800.00 3,780.00 10,820.00 901.67
กำไรสุทธิ 1,153,141.00 41,183.61 57,530.00 5,753.00 270,180.00 22,515.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.77 ของครัวเรือนทั้งหมด (31 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 8 ไร่
บ่อน้ำ 1 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา 2 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ 1 บ่อ รวมพื้นที่ 8 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 1 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566