รายการ พืชฤดูฝน 20,689 ครัวเรือน (68.1%) พืชฤดูแล้ง 3,003 ครัวเรือน (9.9%) ปศุสัตว์/ของป่า 4,980 ครัวเรือน (16.4%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 1,179,866,153.00 57,028.67 79,567,208.00 26,495.91 177,691,564.00 35,681.04
ต้นทุน 638,293,303.00 30,851.82 1,753,945,394.00 584,064.40 65,535,779.00 13,159.79
กำไรสุทธิ 541,572,850.00 26,176.85 -1,674,378,186.00 -557,568.49 112,155,785.00 22,521.24
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.17 ของครัวเรือนทั้งหมด (50,489 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1,171 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 10,774,731 ไร่
บ่อน้ำ 1073 บ่อ รวมพื้นที่ 84,086 ไร่
ที่นา 1647 บ่อ รวมพื้นที่ 10,771,550 ไร่
ที่ไร่ 476 บ่อ รวมพื้นที่ 1,370 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 785 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 456 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566