รายการ พืชฤดูฝน 1 ครัวเรือน (100.0%) พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (100.0%) ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (100.0%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ต้นทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กำไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ - ของครัวเรือนทั้งหมด (1 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 0 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566