รายการ พืชฤดูฝน 80 ครัวเรือน (42.1%) พืชฤดูแล้ง 2 ครัวเรือน (1.1%) ปศุสัตว์/ของป่า 32 ครัวเรือน (16.8%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 4,727,140.00 59,089.25 47,250.00 23,625.00 813,400.00 25,418.75
ต้นทุน 2,777,551.00 34,719.39 9,820.00 4,910.00 309,990.00 9,687.19
กำไรสุทธิ 1,949,589.00 24,369.86 37,430.00 18,715.00 503,410.00 15,731.56
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (200 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 2 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 26 ไร่
บ่อน้ำ 3 บ่อ รวมพื้นที่ 3 ไร่
ที่นา 1 บ่อ รวมพื้นที่ 19 ไร่
ที่ไร่ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 3 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 1 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566