รายการ พืชฤดูฝน 136 ครัวเรือน (100.0%) พืชฤดูแล้ง 50 ครัวเรือน (36.8%) ปศุสัตว์/ของป่า 47 ครัวเรือน (34.6%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 34,280,000.00 252,058.82 2,390,000.00 47,800.00 818,500.00 17,414.89
ต้นทุน 4,472,100.00 32,883.09 557,100.00 11,142.00 179,320.00 3,815.32
กำไรสุทธิ 29,807,900.00 219,175.74 1,832,900.00 36,658.00 639,180.00 13,599.57
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.79 ของครัวเรือนทั้งหมด (145 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 7 ไร่
บ่อน้ำ 2 บ่อ รวมพื้นที่ 2 ไร่
ที่นา 1 บ่อ รวมพื้นที่ 1 ไร่
ที่ไร่ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 4 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 1 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566