รายการ พืชฤดูฝน 131 ครัวเรือน (91.6%) พืชฤดูแล้ง 42 ครัวเรือน (29.4%) ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (0.7%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 7,482,360.00 57,117.25 391,703.00 9,326.26 0.00 0.00
ต้นทุน 3,480,580.00 26,569.31 119,500.00 2,845.24 0.00 0.00
กำไรสุทธิ 4,001,780.00 30,547.94 272,203.00 6,481.02 0.00 0.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.62 ของครัวเรือนทั้งหมด (169 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 21 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 329 ไร่
บ่อน้ำ 23 บ่อ รวมพื้นที่ 40 ไร่
ที่นา 15 บ่อ รวมพื้นที่ 177 ไร่
ที่ไร่ 16 บ่อ รวมพื้นที่ 61 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 51 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 11 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566