รายการ พืชฤดูฝน 98 ครัวเรือน (71.5%) พืชฤดูแล้ง 3 ครัวเรือน (2.2%) ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (0.7%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 7,601,970.00 77,571.12 136,000.00 45,333.33 0.00 0.00
ต้นทุน 4,707,560.00 48,036.33 114,300.00 38,100.00 0.00 0.00
กำไรสุทธิ 2,894,410.00 29,534.80 21,700.00 7,233.33 0.00 0.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (137 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 1 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 10 ไร่
บ่อน้ำ 1 บ่อ รวมพื้นที่ 4 ไร่
ที่นา 1 บ่อ รวมพื้นที่ 6 ไร่
ที่ไร่ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566