รายการ พืชฤดูฝน 89 ครัวเรือน (76.7%) พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (0.9%) ปศุสัตว์/ของป่า 9 ครัวเรือน (7.8%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 6,215,050.00 69,832.02 1,700.00 1,700.00 181,720.00 20,191.11
ต้นทุน 3,646,929.00 40,976.73 1,700.00 1,700.00 59,310.00 6,590.00
กำไรสุทธิ 2,568,121.00 28,855.29 0.00 0.00 122,410.00 13,601.11
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.06 ของครัวเรือนทั้งหมด (126 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 0 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 8 ธันวาคม 2565