รายการ พืชฤดูฝน 90 ครัวเรือน (76.9%) พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (0.9%) ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (0.9%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 5,410,000.00 60,111.11 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
ต้นทุน 3,505,232.00 38,947.02 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
กำไรสุทธิ 1,904,768.00 21,164.09 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (117 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 0 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 0 ไร่
บ่อน้ำ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่นา บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่ไร่ บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 0 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 0 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 กันยายน 2565