รายการ พืชฤดูฝน 4,868 ครัวเรือน (76.7%) พืชฤดูแล้ง 855 ครัวเรือน (13.5%) ปศุสัตว์/ของป่า 1,025 ครัวเรือน (16.1%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 205,415,175.00 42,197.04 19,808,040.00 23,167.30 33,221,479.00 32,411.20
ต้นทุน 115,285,027.00 23,682.22 10,898,290.00 12,746.54 12,537,799.00 12,232.00
กำไรสุทธิ 90,130,148.00 18,514.82 8,909,750.00 10,420.76 20,683,680.00 20,179.20
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.09 ของครัวเรือนทั้งหมด (9,326 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 323 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 3,885 ไร่
บ่อน้ำ 243 บ่อ รวมพื้นที่ 175 ไร่
ที่นา 536 บ่อ รวมพื้นที่ 3,128 ไร่
ที่ไร่ 133 บ่อ รวมพื้นที่ 371 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 210 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 97 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566