รายการ พืชฤดูฝน 11,224 ครัวเรือน (70.7%) พืชฤดูแล้ง 1,602 ครัวเรือน (10.1%) ปศุสัตว์/ของป่า 3,081 ครัวเรือน (19.4%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 675,990,608.00 60,227.25 48,978,106.00 30,573.10 94,118,531.00 30,548.05
ต้นทุน 385,383,650.00 34,335.68 1,739,855,423.00 1,086,052.07 26,865,275.00 8,719.66
กำไรสุทธิ 290,606,958.00 25,891.57 -1,690,877,317.00 -1,055,478.97 67,253,256.00 21,828.39
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.26 ของครัวเรือนทั้งหมด (23,969 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 607 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 10,769,040 ไร่
บ่อน้ำ 596 บ่อ รวมพื้นที่ 83,631 ไร่
ที่นา 908 บ่อ รวมพื้นที่ 10,767,203 ไร่
ที่ไร่ 288 บ่อ รวมพื้นที่ 824 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 441 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 240 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 ธันวาคม 2565