รายการ พืชฤดูฝน 30 ครัวเรือน (78.9%) พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (2.6%) ปศุสัตว์/ของป่า 13 ครัวเรือน (34.2%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 376,030.00 12,534.33 2,100.00 2,100.00 377,850.00 29,065.38
ต้นทุน 246,670.00 8,222.33 855.00 855.00 262,850.00 20,219.23
กำไรสุทธิ 129,360.00 4,312.00 1,245.00 1,245.00 115,000.00 8,846.15
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (38 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 4 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 9 ไร่
บ่อน้ำ 5 บ่อ รวมพื้นที่ 2 ไร่
ที่นา 2 บ่อ รวมพื้นที่ 6 ไร่
ที่ไร่ 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 1 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 4 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566