รายการ พืชฤดูฝน 3,450 ครัวเรือน (52.0%) พืชฤดูแล้ง 397 ครัวเรือน (6.0%) ปศุสัตว์/ของป่า 698 ครัวเรือน (10.5%)
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ขายผลผลิต 200,628,371.00 58,153.15 6,687,329.00 16,844.66 45,566,274.00 65,281.19
ต้นทุน 100,143,976.00 29,027.24 1,785,176.00 4,496.66 24,306,430.00 34,822.97
กำไรสุทธิ 100,484,395.00 29,125.91 4,902,153.00 12,347.99 21,259,844.00 30,458.23
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.27 ของครัวเรือนทั้งหมด (15,321 ครัวเรือน)

การทำแปลงเกษตรผสมผสานในที่ทำกิน

รายการสรุปข้อมูล
จำนวน 207 ครัวเรือน
พื้นที่รวม 1,384 ไร่
บ่อน้ำ 193 บ่อ รวมพื้นที่ 215 ไร่
ที่นา 180 บ่อ รวมพื้นที่ 1,008 ไร่
ที่ไร่ 35 บ่อ รวมพื้นที่ 84 ไร่
ที่สวน รวมพื้นที่ 75 ไร่
เลี้ยงปศุสัตว์ 101 ราย
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 8 ธันวาคม 2565