รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00
เฉลี่ย/คร./ปี 0.00 0.00 0.00 0.00
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ - คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (1 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566