รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 10,662,709,212.76 588,117,405.56 896,649,216.92 7,128,666,643.07
เฉลี่ย/คร./ปี 211,188.76 11,648.43 17,759.30 141,192.47
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.42 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (50,489 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (14,658)
ธ.ก.ส. (7,853)
กองทุน กข.คจ. (3,921)
นอกระบบรวม (1,971)
อื่นๆ (1,548)
สหกรณ์การเกษตรฯ (1,022)
ในระบบอื่นๆ (771)
กองทุนฯ สตรี (710)
ธ.ออมสิน (616)
สหกรณ์อื่นๆ (407)
การเกษตร (2,271)
ทำการเกษตร (2,180)
ประกอบอาชีพ (1,979)
ไม่ระบุ (1,972)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (1,293)
ค้าขาย (729)
บริโภค (584)
ทำนา (580)
เพื่อการเกษตร (509)
สร้างบ้าน (482)
ต่อเติมบ้าน (283)
เลี้ยงโค (272)
ทุนหมุนเวียน (268)
เลี้ยงวัว (263)
ใช้ในครัวเรือน (257)
ใช้ในการเกษตร (255)
เลี้ยงหมู (254)
ซื้อวัว (251)
ใช้จ่ายในครอบครัว (233)
ลงทุน (212)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566