รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 2,292,391.30 88,102.18 77,693.48 2,180,869.57
เฉลี่ย/คร./ปี 40,217.39 1,545.65 1,363.04 38,260.87
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.35 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (57 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (23)
เลี้ยงโค (3)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566