รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 32,213,736.96 1,676,850.00 6,358,126.08 23,994,978.26
เฉลี่ย/คร./ปี 161,068.68 8,384.25 31,790.63 119,974.89
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.00 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (200 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (77)
ธ.ก.ส. (49)
กองทุน กข.คจ. (38)
อื่นๆ (7)
สหกรณ์อื่นๆ (2)
นอกระบบรวม (2)
ธ.ออมสิน (1)
ทอผ้า (38)
ทำนา (23)
ค้าขาย (17)
ซื้อปุ๋ย (15)
เลี้ยงหมู (11)
สร้างบ้าน (10)
ไม่ระบุ (10)
ทำเครื่องเงิน (7)
เลี้ยงโค (5)
เลี้ยงวัว (2)
ประกอบอาชีพ (2)
ทุนในการประกอบอาชีพ (2)
เพื่อนำไปประกอบอาชีพ (2)
ทำบ้าน (2)
ทุนประกอบอาชีพ (2)
ชื้อปุ๋ย (2)
ใช้หนี้นอกระบบ (1)
ทำทุนเครื่องเงิน (1)
เลี้ยงหมุ (1)
ซื้อที่นา (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 มีนาคม 2566