รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 5,388,975.86 447,559.83 290,224.14 5,692,562.07
เฉลี่ย/คร./ปี 173,837.93 14,437.41 9,362.07 183,631.03
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.55 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (31 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (29)
กองทุน กข.คจ. (16)
ธ.ก.ส. (12)
ธ.ออมสิน (5)
อื่นๆ (2)
กองทุนฯ สตรี (1)
ทำการเกษตร (19)
สร้างบ้าน (5)
ทำนา (4)
ซื้อวัว (3)
ปลูกอ้อย (3)
ต่อเติมบ้าน (3)
สร้งบ้าน (2)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (2)
เลี้ยงหมู่ (2)
ซื้ออุปกรณ์กรีดยาง (2)
ค้าขาย (2)
ซื้อรถ (2)
ปรับพื้นที่ทำเกษตร (1)
ทำแผ่นยาง (1)
เลี้ยงปลา (1)
ซื้อที่นา (1)
เลี้ยงไก่ (1)
ทำการเกษตรปลูกอ้อย (1)
การศึกษา (1)
ต่อเตอมบ้าน (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566