รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 4,609,701.50 1,008.50 1.09 4,404,104.47
เฉลี่ย/คร./ปี 31,791.04 6.96 0.01 30,373.13
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.41 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (145 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
ธ.ก.ส. (92)
กองทุนหมู่บ้าน (43)
การเกษตร (127)
เลี้ยงปลา (3)
ค้าขาย (1)
เลี้ยงปลาดุก (1)
เกษตร (1)
เลี้ยงสัตว์ (1)
ทำการเกษตร (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566