รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 29,000,406.25 0.00 7,465,500.00 21,297,906.25
เฉลี่ย/คร./ปี 183,546.88 0.00 47,250.00 134,796.88
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.25 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (158 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (26)
สหกรณ์การเกษตรฯ (12)
ธ.ก.ส. (9)
นอกระบบรวม (4)
กองทุน กข.คจ. (3)
ในระบบอื่นๆ (1)
ธ.ออมสิน (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566