รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 19,489,381.19 792,266.98 961,161.56 12,653,687.60
เฉลี่ย/คร./ปี 115,321.78 4,687.97 5,687.35 74,873.89
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.76 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (169 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (71)
ธ.ก.ส. (30)
สหกรณ์การเกษตรฯ (28)
กองทุนฯ สตรี (5)
สหกรณ์อื่นๆ (5)
กองทุน กข.คจ. (3)
อื่นๆ (3)
ธ.ออมสิน (1)
นอกระบบรวม (1)
ทำการเกษตร (34)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (16)
ประกอบอาชีพ (12)
ใช้จ่ายในครอบครัว (11)
ทำนา (8)
ค่าครองชีพ (8)
สร้างบ้าน (5)
ลงทุนค้าขาย (3)
ใช้ในครอบครัว (3)
การศึกษา (2)
ใช้ภายในครอบครัว (2)
ใช้หนี้นอกระบบ (2)
ใช้หนี้ (1)
ทำบ้าน (1)
ซ่อมแซมบ้าน/ใช้หนี้ (1)
ซื้อวัว (1)
ลงทุนทำการเกษตร (1)
ใช้ในครัวเรือนและการเกษตร (1)
ลงทุนการเกษตร (1)
ซื้อโค-กระบือ เป็นทุนทำนา (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566