รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 37,763,131.91 1,313,639.56 2,094,592.69 13,985,593.55
เฉลี่ย/คร./ปี 283,933.32 9,876.99 15,748.82 105,154.84
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.92 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (133 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (79)
ธ.ก.ส. (65)
กองทุน กข.คจ. (44)
สหกรณ์อื่นๆ (18)
สหกรณ์การเกษตรฯ (10)
อื่นๆ (6)
ธ.ออมสิน (3)
นอกระบบรวม (3)
กองทุนฯ สตรี (1)
ประกอบอาชีพ (129)
ไม่ระบุ (49)
ทุนหมุนเวียน (4)
ประกอบอาชืพ (3)
ประกอบอาชัพ (2)
การเกษตร (2)
ประกอบอาชี (1)
ซื้อนา และที่ทำกิน (1)
ซื้อเครื่องจักร (1)
เลี้ยงหมู (1)
ปนะกอบอาชีพ (1)
สร้างบ้าน (1)
ค้าขาย (1)
ปะกอบอาชีพ (1)
สร้างที่พักอาศัย (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566